تصویر محصول

سه راهه ۹۰ درجه ناف دنده U-PVC PN16 پیمتاش

از این وصاله جهت انشعاب گیری استفاده می شود . سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه –  سراه ناف دنده– سه راهی تبدیل ساده وسراه تبدیل ناف دنده هستند .

سه راهی ناف دنده

از این اتصال جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

Diameter 20-110