تصویر محصول

زانو ۴۵ درجه پـلی اتیـلن

زانو ̊45 جوشی فشار قوی40-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی40-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی50-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی50-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی63-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی63-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی63-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی75-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی75-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی75-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی90-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی90-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی90-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی110-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی110-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی110-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی125-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی125-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی125-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی160-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی160-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی160-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی200-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی200-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی200-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی250-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی250-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی250-16 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی315-6 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی315-10 بار

 

 

 

زانو ̊45 جوشی فشار قوی315-16 بار