تصویر محصول

کپ چسبی U-PVC PN16 پیمتاش

اتصالی است که جهت مسدود کردن انشعابات لوله کشی بکار می رود .

این اتصال به صورت چسبی می باشد.

Diameter 20 -500