کمربند پـلی اتیـلن

کمربند ̋1⁄2*20

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*25

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*25

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*32

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*32

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*40

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*40

 

 

 

کمربند ̋1*40

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*50

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*50

 

 

 

کمربند ̋1*50

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*63

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*63

 

 

 

کمربند ̋1*63

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*63

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*63

 

 

 

کمربند ̋2*63

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*75

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*75

 

 

 

کمربند ̋1*75

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*75

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*75

 

کمربند ̋2*75

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*90

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*90

 

 

 

کمربند ̋1*90

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*90

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*90

 

 

 

کمربند ̋2*90

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*110

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*110

 

 

 

کمربند ̋1*110

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*110

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*110

 

 

 

کمربند ̋2*110

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*125

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*125

 

 

کمربند ̋1*125

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*125

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*125

 

 

 

کمربند ̋2*125

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*140

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*140

 

 

 

کمربند ̋1*140

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*140

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*140

 

 

 

کمربند ̋2*140

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*160

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*160

 

 

 

کمربند ̋1*160

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*160

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*160

 

 

 

کمربند ̋2*160

 

 

 

کمربند ̋1⁄22*160

 

 

 

کمربند ̋3*160

 

 

 

کمربند ̋4*160

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*180

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*180

 

 

 

کمربند ̋1*180

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*180

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*180

 

 

 

کمربند ̋2*180

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*200

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*200

 

 

 

کمربند ̋1*200

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*200

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*200

 

 

 

کمربند ̋2*200

 

 

 

کمربند ̋1⁄22*200

 

 

 

کمربند ̋3*200

 

 

 

کمربند ̋4*200

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*250

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*250

 

 

 

کمربند ̋1*250

کمربند ̋1⁄41*250

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*250

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*250

 

 

 

کمربند ̋2*250

 

 

 

کمربند ̋3*250

 

 

 

کمربند ̋4*250

 

 

 

کمربند ̋1⁄2*315

 

 

 

کمربند ̋3⁄4*315

 

 

 

کمربند ̋1*315

 

 

 

کمربند ̋1⁄41*315

 

 

 

کمربند ̋1⁄21*315

 

 

 

کمربند ̋2*315

 

 

 

کمربند ̋3*315

 

 

 

کمربند ̋4*315