تصویر محصول

چهار راه چسبی U-PVC PN16 پیمتاش

از این اتصال جهت انشعاب گیری استفاده می شود ، استفاده به منظور اتصال انشعابات فرعی به اصلی .

Diameter 32-400