تصویر محصول

مهره ماسوره یکسر مغزی U-PVC PN16 پیمتاش

مهرم ماسوره U-PVC جهت اتصال دو قسمت از سیستم لوله کشی که از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است کاربرد دارد . این دو قطعه هر کدام به طور جداگانه روی لوله یا اتصالات دیگر بسته شده و سپس با جفت کردن نر و ماده و بستن مهره واسط ارتباط بین اجزای اتصال دهنده برقرار می شود .

در این مدل یکسر آن به صورت دنده روپیچ میباشد.

Diameter 50-63