مغزی U-PVC PN16 پیمتاش ترکیه

تصویر محصول

محصولات مرتبط

توضیحات محصول

مغزی ها شامل مغزی رو پیچ ساده – روپیچ توپیچ تبدیل و روپیچ تبدیل می باشند . از مغزی تبدیل روپیچ توپیچ همانند بوشن و سه راهی تبدیل برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود .

Diameter 20-200

محصولات مرتبط