تصویر محصول

مغزی دنده ای پـلی اتیـلن

مغزی دنده ای”1⁄2

مغزی دنده ای”3⁄4

مغزی دنده ای”1

مغزی دنده ای”1⁄41

مغزی دنده ای”1⁄21

مغزی دنده ای”2

مغزی دنده ای”1⁄22

مغزی دنده ای”3

مغزی دنده ای”4