– مزایای لوله های پلی پروپيلن:

1- عدم پوسیدگی از داخل و خارج :

لولـه هـای پلـی پروپیلـن (موسـوم بـه لولـه های سـبز)، با قـرار گیـری در معرض رطوبـت و مـواد خورنـده ای همچون گـچ، آهـک و دیگـر مصالح سـاختمانی دچـار پوسـیدگی و خوردگی نمی شـوند.

2-وزنکم:

وزن لولـه هـای پلـی پروپیلـن (موسـوم بـه لولـه هـای سـبز) بـا توجـه بـه پلیمـری بـودن جنـس آنهـا، بسـیار کمتـر از لولـه هـای فلـزی بـوده و بـه همیـن دلیـل حمــل و نقــل و عملیــات لولــه کشــی بــا ایــن لولــه هــا، راحــت تــر مــی باشــد.

3-کاهش ضریب هدایت حرارتی پلیمر نسبت به فلز :

مـواد پلیمـری ضریـب هدایـت حرارتـی کمتـری نسـبت بـه لوله هـای فلـزی دارنـد. بنابرایـن، در انتقال حامـل انرژی بـا اسـتفاده از ایـن لولـه هـا، انـرژی کمتـری هدر مـی رود.

4-کاهش افت فشار نسبت به لوله های فلزی :

سـطح داخلـی لولـه هـای پلـی پروپیلـن (موسـوم بـه لولـه هـای سـبز) صیقلـی بـوده و زبـری کمتـری در مقایسـه بـا لولـه هـای فلـزی دارنـد. بنابرایـن اصطـکاک در داخـل لولـه هـا کمتـر شـده و در نتیجـه افـت فشـار کمتـری خواهیـم داشـت.

5-رسوب ناپذیری نسبی :

بــه دلیــل کمتــر بــودن زبــری ســطح داخــل لولــه هــای پلــی پروپیلن(موســوم بـه لولـه هـای سـبز) نسـبت بـه لولـه هـای فلـزی، رسـوب تشـکیل شـده توسـط جریــان آب در ایــن لولــه هــا، کمتــر از لولــه هــای فلــزی اســت و همیــن امــر باعـث مـی شـود تـا جریـان یکنواختـی در مـدت زمـان اسـتفاده داشـته باشـیم.

6-نصب سریع و آسان :

وزن کـم، ابـزار آلات سـاده، خـط نشـان در لولـه هـا و زوایـای متنـوع اتصـالات، نصـب ایـن لولـه هـا را سـریع و آسـان مـی کنـد.

7-اقتصادی بودن نسبی :

با توجـه به مزایای لولـه های پلی پروپیلن و همچنین نظر به طول عمر زیاد آنها نسبت به لولـه های فـلزی (عمر 50 سال در صورت تولید استاندارد و اجرای صحیح و اصولی )، این لوله ها اقتصادی تر از لوله های فلزی می باشند. حتی امروزه هزینه خرید اولیه این لوله ها

نسبت به بسیاری از انواع لوله های فلزی کمتر است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “.لوله پنج لایه نیوپایپ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ثبت سفارش یا مشاوره از دکمه های پایین استفاده کنید.