تصویر محصول

.لـولـه پـلی اتیـلن

موجود در تمامی سایز ها با فشارهای کاری متفاوت در فروشگاه تاسیسات سلامتی