تصویر محصول

فلنج پـلی اتیـلن

فلنچ جوشی فشار قوی50-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی50-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی50-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی63-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی63-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی63-16 بار

 

فلنچ جوشی فشار قوی75-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی75-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی75-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی90-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی90-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی90-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی110-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی110-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی110-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی125-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی125-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی125-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی140-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی140-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی140-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی160-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی160-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی160-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی180-6 بار

 

فلنچ جوشی فشار قوی180-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی180-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی200-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی200-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی200-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی225-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی225-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی225-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی250-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی250-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی250-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی280-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی280-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی280-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی315-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی315-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی315-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی355-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی355-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی355-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی400-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی400-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی400-16 بار

فلنچ جوشی فشار قوی450-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی450-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی450-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی500-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی500-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی500-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی560-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی560-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی560-16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی630-6 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی630-10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی فشار قوی630-16 بار