فلنج جوشی پایه بلندپـلی اتیـلن

  • ۰

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی20- 10 بار

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی20- 16 بار

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی25- 10 بار

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی25- 16 بار

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی32- 10 بار

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی32- 16 بار

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی40- 10 بار

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی40- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی50- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی50- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی63- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی63- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی75- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی75- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی90- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی90- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی110- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی110- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی125- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی125- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی140- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی140- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی160- 10 بار

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی160- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی180- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی180- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی200- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی200- 16 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی250- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی250- 16 بار

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی315- 10 بار

 

 

 

فلنچ جوشی پایه بلند فشار قوی315- 16 بار

راستی! برای ثبت سفارش یا مشاوره میتونی از دکمه های پایین استفاده کنی.

محصولات مرتبط