تصویر محصول

صفحه (ورق) U-PVC PN16 پیمتاش

صفحه (ورق) U-PVC PN16 پیمتاش

در ابعاد متفاوت برای ساخت صفحه های سفارشی از قبیل فلنج کور و….