تصویر محصول

شیر سوپاپـی کیز ایران

شیر سوپاپی کیز ایران

شیر سوپاپی کیز ایران عملکردی مشابه شیر یکطرفه فنری دارد. به این صورت که سیال را در یک جهت عبور می دهد و از بارگشت جریان سیال جلوگیری می کند. عملکرد این شیر تنها با فشار سیال می باشد و از هیچ تجهیز جانبی در خارج از این شیر استفاده نمی شود. هنگامی که جریان به سطح دریچه اعمال می شود شیر باز می شود و هنگامی که دیگر جریان نیست نیروی فنر پشت دریچه شیر را می بندد.

کاربرد شیر سوپاپی کیز ایران 

  • دهانه ورودی پمپ های کف کش و چاهی
  • شبکه های آبرسانی شهری
  • تاسیسات حرارتی ساختمان ها
  • سیستمهای هوای فشرده پنوماتیک جهت جلوگیری از ورود ذرات ریز و خاک و شن به سیستمهای حساس بالا