تصویر محصول

شیر خودکار سوپاپی یکسر دنده U-PVC PN16 پیمتاش

این شیر دارای یک پیستون متصل به فنر است که در یک فضای استوانه ای حرکت می کند. جریان در مسیر رفت به پیستون فشار آورده و آن را از محل نشیمن گاه بلند کرده و باعث عبور جریان می شود، ولی در صورت برگشت جریان ، پیستون در اثر نیروی فنر به محل نشیمن گاه برگشته و مسیر عبور را مسدود می کند .

این دسته از شیر ها در جایی که نیاز است جریان مواد یا مایع داخل مسیر به یک طرف حرکت کرده و مانع از برگشت باشد نیز استفاده میگردد.

اتصال این شیر به صورت یکسر رزوه داخل میباشد که  در صورت نیاز دوسر رزوه آن نیز موجود میباشد.

Diameter 16-110