سه راه ۹۰ درجه چسبی U-PVC PN16 پیمتاش

تصویر محصول

محصولات مرتبط

توضیحات محصول

از این وصاله جهت انشعاب گیری استفاده می شود . سه راهی ها شامل سه راهی ۹۰ درجه – سه راهی ۴۵ درجه –  سراه ناف دنده– سه راهی تبدیل ساده وسراه تبدیل ناف دنده هستند .

سه راهی ۹۰ درجه UPVC

سه راهی قائم که سه راهی مساوی نیز نامیده می شود اتصالی است که برای انشعاب گیری مورد استفاده قرار می گیرد . این سه راهی هم به صورت چسبی،هم یکسردنده و هم سه سر دنده موجود می باشد.

Diameter 20-400

محصولات مرتبط