تصویر محصول

سه راه ۴۵ درجه پـلی اتیـلن

سه راه ̊45جوشي 50

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 50*63

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 63

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 63*75

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 75

 

سه راه ̊45جوشي 63*90

 

سه راه ̊45جوشي 90

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 63*110

 

سه راه ̊45جوشي 75*110

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 90*110

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 110

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 110*125

 

سه راه ̊45جوشي 125

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 110*160

 

 

 

سه راه ̊45جوشي 160