سه راه تبدیل جوشی فشار قوی50*32*50-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی50*32*50-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی50*40*50-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی50*40*50-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*32*63-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*32*63-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*32*63-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*50*63-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*50*63-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*50*63-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*50*75-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*50*75-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*50*75-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*63*75-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*63*75-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*63*75-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*63*90-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*63*90-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*63*90-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*75*90-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*75*90-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*75*90-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*63*110-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*63*110-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*63*110-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*75*110-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*75*110-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*75*110-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*90*110-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*90*110-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*90*110-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*63*125-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*63*125-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*63*125-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*75*125-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*75*125-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*75*125-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*90*125-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*90*125-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*90*125-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*110*125-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*110*125-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*110*125-16 بار

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی140*125*140-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی140*125*140-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی140*125*140-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*63*160-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*63*160-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*63*160-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*90*160-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*90*160-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*90*160-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*110*160-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*110*160-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*110*160-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*125*160-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*125*160-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*125*160-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*125*180-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*125*180-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*125*180-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*160*180-6 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*160*180-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*160*180-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*63*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*63*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*63*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*90*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*90*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*90*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*110*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*110*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*110*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*125*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*125*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*125*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*160*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*160*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*160*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*110*225-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*110*225-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*110*225-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*160*225-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*160*225-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*160*225-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*200*225-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*200*225-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*200*225-16 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*110*250-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*110*250-10 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*110*250-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*125*250-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*125*250-10 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*125*250-16 بار

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*200*250-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*200*250-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*200*250-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*160*315-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*160*315-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*160*315-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*200*315-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*200*315-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*200*315-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*250*315-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*250*315-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*250*315-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*200*355-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*200*355-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*200*355-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*250*355-6 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*250*355-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*250*355-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*315*355-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*315*355-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*315*355-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*200*400-6 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*200*400-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*200*400-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*250*400-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*250*400-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*250*400-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*315*400-6 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*315*400-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*315*400-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*355*400-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*355*400-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*355*400-16 بار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سه راه تبدیلی پـلی اتیـلن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ثبت سفارش یا مشاوره از دکمه های پایین استفاده کنید.