تصویر محصول

سه راه تبدیلی پـلی اتیـلن

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی50*32*50-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی50*32*50-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی50*40*50-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی50*40*50-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*32*63-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*32*63-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*32*63-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*50*63-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*50*63-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی63*50*63-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*50*75-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*50*75-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*50*75-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*63*75-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*63*75-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی75*63*75-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*63*90-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*63*90-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*63*90-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*75*90-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*75*90-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی90*75*90-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*63*110-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*63*110-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*63*110-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*75*110-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*75*110-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*75*110-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*90*110-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*90*110-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی110*90*110-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*63*125-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*63*125-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*63*125-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*75*125-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*75*125-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*75*125-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*90*125-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*90*125-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*90*125-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*110*125-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*110*125-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی125*110*125-16 بار

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی140*125*140-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی140*125*140-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی140*125*140-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*63*160-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*63*160-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*63*160-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*90*160-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*90*160-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*90*160-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*110*160-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*110*160-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*110*160-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*125*160-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*125*160-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی160*125*160-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*125*180-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*125*180-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*125*180-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*160*180-6 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*160*180-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی180*160*180-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*63*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*63*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*63*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*90*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*90*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*90*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*110*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*110*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*110*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*125*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*125*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*125*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*160*200-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*160*200-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی200*160*200-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*110*225-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*110*225-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*110*225-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*160*225-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*160*225-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*160*225-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*200*225-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*200*225-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی225*200*225-16 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*110*250-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*110*250-10 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*110*250-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*125*250-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*125*250-10 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*125*250-16 بار

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*200*250-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*200*250-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی250*200*250-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*160*315-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*160*315-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*160*315-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*200*315-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*200*315-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*200*315-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*250*315-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*250*315-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی315*250*315-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*200*355-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*200*355-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*200*355-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*250*355-6 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*250*355-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*250*355-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*315*355-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*315*355-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی355*315*355-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*200*400-6 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*200*400-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*200*400-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*250*400-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*250*400-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*250*400-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*315*400-6 بار

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*315*400-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*315*400-16 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*355*400-6 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*355*400-10 بار

 

 

 

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی400*355*400-16 بار