زانو ۹۰ درجه چسبی U-PVC PN16 پیمتاش

تصویر محصول

محصولات مرتبط

توضیحات محصول

اتصال زانویی UPVC برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد که خود شامل زانوی قائم ۹۰ درجه UPVC – زانوی ۴۵ درجه UPVC – زانوی روپیچ و توپیچ ۹۰ درجه یا چپقی UPVC و زانوی روپیچ توپیچ ۴۵ درجه  UPVC می باشد.

زانویی قائم ۹۰ درجه

اتصالی است که برای تغییر جهت به اندازه ۹۰ درجه در لوله کشی از آن استفاده می شود. این زانویی  هم به صورت چسبی ،یکسر داخل دنده و دوسر داخل دنده موجود است .

Diameter 20-400

محصولات مرتبط