تصویر محصول

زانو ماده پـلی اتیـلن

زانو ماده ̋1⁄2*20

 

 

 

زانو ماده ̋1⁄2*25

 

 

 

زانو ماده ̋3⁄4*25

 

 

 

زانو ماده ̋1⁄2*32

 

 

 

زانو ماده ̋3⁄4*32

 

 

 

زانو ماده ̋1*32

 

 

 

زانو ماده ̋1⁄41*40

 

 

 

زانو ماده ̋1⁄21*50

 

 

 

زانو ماده ̋1⁄41*63

 

 

 

زانو ماده ̋1⁄21*63

 

 

 

زانو ماده ̋2*63

 

 

 

زانو ماده ̋2*75

 

زانو ماده ̋1⁄22*75

 

 

 

زانو ماده ̋2*90

 

 

 

زانو ماده ̋1⁄22*90

 

 

 

زانو ماده ̋3*90

 

 

 

زانو ماده ̋3*110

 

 

 

زانو ماده ̋4*110

 

 

 

زانو ماده ̋4*125

 

 

 

زانو ماده ̋5*125