درپوش دنده ای پـلی اتیـلن

در پوش دنده ای”1⁄2

 

 

 

در پوش دنده ای”3⁄4

 

 

 

در پوش دنده ای”1

 

 

 

در پوش دنده ای”1⁄41

 

 

 

در پوش دنده ای”1⁄21

 

 

 

در پوش دنده ای”2

 

 

 

در پوش دنده ای”1⁄22

 

 

 

در پوش دنده ای”3

 

 

 

در پوش دنده ای”4