تبدیل جوشی فشار قوی 32*50-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 40*50-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 32*63-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 32*63-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 32*63-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 40*63-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 40*63-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 40*63-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*63-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*63-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*63-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*75-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*75-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*75-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*75-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*75-10 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*75-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*90-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*90-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*90-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*90-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*90-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*90-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*90-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*90-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*90-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*110-6 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*110-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*110-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*110-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*110-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*110-16 بار

تبدیل جوشی فشار قوی 90*110-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*110-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*110-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*125-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*125-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*125-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*125-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*125-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*125-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*125-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*125-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*125-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*125-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*125-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*125-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*140-6 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*140-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*140-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*140-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*140-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*140-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 140*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 140*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 140*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*180-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*180-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*180-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*180-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*180-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*180-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*180-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*180-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*180-16 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*180-6 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*180-10 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*180-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*200-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*200-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*200-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*200-16 بار

تبدیل جوشی فشار قوی 125*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*200-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*200-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*200-10 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*200-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 180*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 180*200-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 180*200-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*225-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*225-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*225-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*225-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*225-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*225-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 200*225-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 200*225-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 200*225-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی110*250-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی110*250-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی110*250-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی125*250-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی125*250-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی125*250-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*250-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*250-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*250-16 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*250-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*250-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*250-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*315-6 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*315-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*315-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*315-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*315-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*315-16 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*315-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*315-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*315-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*355-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*355-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*355-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*355-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*355-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*355-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*355-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*355-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*355-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*400-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*400-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*400-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*400-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*400-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*400-16 بار

تبدیل جوشی فشار قوی315*400-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*400-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*400-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی355*400-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی355*400-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی355*400-16 بار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تبدیل پـلی اتیـلن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ثبت سفارش یا مشاوره از دکمه های پایین استفاده کنید.