تبدیل پـلی اتیـلن

تبدیل جوشی فشار قوی 32*50-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 40*50-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 32*63-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 32*63-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 32*63-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 40*63-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 40*63-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 40*63-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*63-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*63-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*63-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*75-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*75-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*75-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*75-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*75-10 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*75-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*90-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*90-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 50*90-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*90-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*90-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*90-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*90-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*90-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*90-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*110-6 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*110-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*110-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*110-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*110-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*110-16 بار

تبدیل جوشی فشار قوی 90*110-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*110-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*110-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*125-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*125-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*125-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*125-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*125-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 75*125-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*125-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*125-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*125-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*125-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*125-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*125-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*140-6 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*140-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*140-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*140-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*140-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*140-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 63*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 140*160-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 140*160-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 140*160-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*180-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*180-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*180-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*180-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*180-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*180-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*180-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*180-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*180-16 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*180-6 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*180-10 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*180-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*200-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 90*200-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*200-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*200-16 بار

تبدیل جوشی فشار قوی 125*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*200-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 125*200-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*200-10 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*200-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 180*200-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 180*200-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 180*200-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*225-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*225-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 110*225-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*225-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*225-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 160*225-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 200*225-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 200*225-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی 200*225-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی110*250-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی110*250-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی110*250-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی125*250-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی125*250-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی125*250-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*250-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*250-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*250-16 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*250-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*250-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*250-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*315-6 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*315-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی160*315-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*315-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*315-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*315-16 بار

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*315-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*315-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*315-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*355-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*355-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*355-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*355-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*355-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*355-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*355-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*355-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*355-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*400-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*400-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی200*400-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*400-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*400-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی250*400-16 بار

تبدیل جوشی فشار قوی315*400-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*400-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی315*400-16 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی355*400-6 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی355*400-10 بار

 

 

 

تبدیل جوشی فشار قوی355*400-16 بار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تبدیل پـلی اتیـلن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راستی! برای ثبت سفارش یا مشاوره میتونی از دکمه های پایین استفاده کنی.

محصولات مرتبط