• ۰

اتصال نر پـلی اتیـلن

اتصال نر ̋1⁄2*20

 

اتصال نر ̋1⁄2*25

 

 

 

اتصال نر ̋3⁄4*25

 

اتصال نر ̋1*25

 

 

 

اتصال نر ̋1*32

 

اتصال نر ̋1⁄41*40

 

 

 

اتصال نر ̋1⁄21*50

 

 

 

اتصال نر ̋2*50

 

 

 

اتصال نر ̋2*63

 

 

 

اتصال نر ̋2*75

 

 

 

اتصال نر ̋1⁄22*75

 

 

 

اتصال نر ̋2*90

 

 

 

اتصال نر ̋3*90

 

 

 

اتصال نر ̋3*110

 

 

 

اتصال نر ̋4*110

 

 

 

اتصال نر ̋4*125

 

 

 

اتصال نر ̋5*125

راستی! برای ثبت سفارش یا مشاوره میتونی از دکمه های پایین استفاده کنی.

محصولات مرتبط