• ۰

واشر خاردار

خاربیرونی چیست؟DIN471  این نوع واشر یک نوع خار می باشد که بر روی شفت قرار می گیرد.

خارداخلی چیست؟DIN472  این نوع واشر یک نوع خار می باشد که داخل قطعات قرار می گیرد.

راستی! برای ثبت سفارش یا مشاوره میتونی از دکمه های پایین استفاده کنی.

محصولات مرتبط