عده ای از شیر ها به جهت برسی و کنترل های خاص در مدار های دقیق برنامه ریزی شده قرار میگیرند که شامل تعدادی از این شیر هام نامبرده میشود.

مشاهده همه 22 نتیجه